HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


hos Soffis Keramik

Soffis Keramik, nedan kallad "Företaget", skyddar integriteten och säkerheten för sina kunders personuppgifter. Denna text beskriver hur Företaget samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.


1. Insamling av Personuppgifter


Företaget samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra sina tjänster och förbättra din upplevelse. Detta kan inkludera ditt namn, kontaktuppgifter, adress, betalningsinformation och andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller.


2. Användning av Personuppgifter


Dina personuppgifter används för att:

  1. Behandla dina förbeställningar och leveranser.
  2. Kommunicera med dig om din beställning eller andra förfrågningar.
  3. Skicka information och marknadsföringsmaterial, med ditt samtycke.
  4. Uppfylla juridiska och regelmässiga skyldigheter.


3. Delning av Personuppgifter


Dina uppgifter delas inte med tredje part utan ditt samtycke, förutom i följande fall:

  1. För att kunna leverera Företagets tjänster (t.ex. betalningshantering).
  2. Vid juridiska förpliktelser.
  3. Om en faktura säljs vidare till en tredje part: Om du inte fullföljer dina betalningsåtaganden kan Företaget komma att sälja din faktura till en tredje part. I sådana fall kan dina personuppgifter delas med denna tredje part för att möjliggöra indrivning av skulden.


4. Säkerhet och Lagring


Företaget skyddar dina personuppgifter mot obehörig åtkomst och hantering. De lagras säkert och behandlas med största omsorg.


5. Dina Rättigheter


Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av behandling och invända mot behandling, samt begära dataöverförbarhet.


6. Kontakt


Vid frågor eller för att utöva dina rättigheter, kontakta oss via kontakt@soffiskeramik.se.

Vi är engagerade i att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.